การทำบัตรประชาชน

หลักฐานที่นาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

1. สาเนาทะเบียนบ้าน

2. สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่าย ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ หรือ สาเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

3. หากไม่มีหลักฐานตาม (ข้อ 2.) ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปรับรองด้วย

4. กรณีบิดาและมารดา เป็นบุคคลต่างด้าว ให้นาใบสาคัญประจาตัวบุคคลต่างด้าว ของบิดาและมารดามาแสดงด้วย

ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ ต้องทาบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุครบ 15 บริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกาหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทาบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นกาหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท การนับวันบัตรหมดอายุ กรณีขอทาบัตรก่อนบัตรเดิมจะหมดอายุ หากผู้ถือบัตรประสงค์จะขอทาบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ ก็สามารถทาได้ภายใน 60 วัน โดยให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าจะระบุในบัตรไว้แล้วว่าบัตรหมดอายุวันใดก็ตาม กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทาลาย เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทาลาย

ให้แจ้การหายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักทะเบียน ที่จะทาบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทาลาย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด หากพ้นกาหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

กรณีบัตรเดิมชารุด

หากบัตรเดิมชารุด เช่นไฟไหม้บางส่วน หรือเปียกน้าจนเลอะเลือน ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับวันที่บัตรเดิมชารุดโดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด หากพ้นกาหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนสกุล

หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัว และชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด หากพ้นกาหนด จะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาบัตร

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาบัตรประจาตัวประชาชน เช่น ข้าราชการ พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ หากมีความประสงค์จะทาบัตร ก็สามารถทาได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด กรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 6 เมื่อพ้นสภาพการได้รับการยกเว้นแล้ว ต้องทาบัตร ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียม หากพ้นกาหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

โทษขอการไม่พกบัตรหรือนาบัตรของคนอื่นไปใช้

กฎหมายกาหนดให้พกพาบัตรประจาตัวประชาชน ติดตัวอยู่เสมอ หากไม่สามารถแสดงบัตร ฯ เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจบัตร จะต้องถูกปรับไม่เกิน 200 บาท

การเสียค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตร

กรณีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ การทาบัตรครั้งแรก การทาบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ การทาบัตรกรณีพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น และการทาบัตรกรณีได้สัญชาติไทย กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ บัตรหาย บัตรถูกทาลาย บัตรชารุด ชื่อสกุล ย้ายที่อยู่ และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น แต่ประสงค์จะขอทาบัตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท การเสียค่าธรรมเนียมไม่เกี่ยวกับการเสียค่าปรับ การปรับเป็นผลการจากกระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนดไว้

 

การขอคัดสาเนารายการเกี่ยวกับบัตร

เอกสารรายการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน มีการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 – 18 ปี ผู้ที่ประสงค์ จะขอคัดสาเนารายการต่าง ๆ สามารถยื่นคาร้องขอคัดได้ที่ 1. ที่ทาการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 2. สานักทะเบียนอาเภอ / กิ่งอาเภอ / เทศบาล / สานักทะเบียน เขตใน กทม. ที่ให้บริการจัดทาบัตร ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>